1- Her can yaşam hakkında eşittir.

2- İnsan, hayvan, bitki ayırımı olmaksızın her canlının yaşama ve varlığını devam ettirme hak ve özgürlüğü bulunmaktadır.

3- Her insanın varlığını geliştirme, potansiyelini açığa çıkarma, eğitim alma, kültürel, sanatsal, bilimsel, siyasal her alanda kendini ifade etme hakkı bulunmaktadır.

4- HADİ Derneği, ayırım gözetmeden tüm canlılar için kurulmuştur. HADİ Derneği ırk, din, dil, cinsiyet, cinsel tercih, siyasi görüş, etnik köken, kültürel farklılık ayırımı yapmaz.

5- HADİ Derneği yurt içi ve yurt dışında, çocuk hakları, kadın hakları, hayvan haklarının korunması; insan ve toplum sağlığının korunması, sağlıklı beslenme konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, okuma oranının yükseltilmesi, öğrencilere burs imkanı sağlanması, kadınların üretim faaliyetlerinin desteklenmesi, kültürel, sanatsal, bilimsel, doğal ve tarihi varlıkların korunması, geliştirilmesi ve hukukun, adaletin yaşatılması, devamlılığı, ilerletilmesi ilgili gönüllü çalışmalar yapma amacı ile kurulmuştur.

6- HADİ Derneği’nin amacı; ülkemizde ve tüm dünyada boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğümüz eğitim, kültür, sağlık, hukuk, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda; toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları düzenleme, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve kamuoyu oluşturma, toplumu aydınlatma , bilgilendirme ve bilinçlendirme ve toplumu değerlerine sahip çıkmak konusunda bilinçlendirmek ve benzeri çalışmalar yapmaktır.

7- HADİ Derneği’nin vazgeçilmez değerleri: Gönüllülük, beklentisiz iyilik, yardımseverlik, insan hayatına, insan onuruna ve insanın yaşamsal değerlerine ve tüm canlılara, cana sahip çıkmak, kültürel, sanatsal, bilimsel, doğal ve tarihi varlıklara değer vermek, dürüstlük, çalışkanlık, güvenirlilik, üretkenlik ve vatanseverliktir.

8- HADİ Derneği, çocuk hakları, kadın hakları, hayvan haklarının korunması; insan ve toplum sağlığının korunması, sağlıklı beslenme konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, okuma oranının yükseltilmesi, öğrencilere burs imkanı sağlanması, kadınların üretim faaliyetlerinin desteklenmesi, sanatsal, kültürel, bilimsel ve tarihsel değerleri koruma gerektiren çalışmaları yapar.

9-HADİ Derneği gönüllülük esası doğrultusunda sadece amaçları doğrultusunda hareket eder. Derneğin herhangi bir siyasi partiyle, siyasi bir grup ve görüşle herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Seçimleri adaletin yanındadır.

10- Dernek, amacı doğrultusunda haberleşme zinciri oluşturularak çalışma yapılacak kişileri ve alanları tespit eder,
 • Dernek, amacı doğrultusunda söz konusu varlıkların korunması için en kısa sürede harekete geçer,
 • Dernek, amacı doğrultusunda bilimsel projelerin geliştirilmesi ve desteklenmesi için uygun ortamı oluşturur,
 • Dernek, amacı doğrultusunda sanatsal ve kültürel faliyetler, seminerler, toplantılar, atölye çalışmaları, geziler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü etkinlik düzenleyerek toplumu bu konularda eğitir,
 • Dernek, amacı doğrultusunda tarihsel, kültürel, doğal değerlerin tespit edilmesi ve korunmasının yanı sıra bu konuda farkındalık yaratır,
 • Dernek, amacı doğrultusunda menkul ve gayrimenkul mal edinebilir,
 • Dernek, amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla toplantılar tertipleyebilir,
 • Dernek, amacı doğrultusunda gazete, haftalık-aylık gazete, broşür çıkarabilir ve toplumsal konularda kendi alanı ile ilgili olarak görüş bildirebilir.
 • Dernek, amacı doğrultusunda köy, kasaba, şehir ve sokaklarda çeşitli etkinlikler düzenleyebilir,
 • Dernek, amacı doğrultusunda çalışmaya katılacak kişilerin izin sorunlarını çözer,
 • Dernek, amacı doğrultusunda rapor düzenleyebilir,
 • Dernek, amacı doğrultusundaki çalışmaların yapılmasında kamu kurumlarının ve özel kuruluşların desteklerini sağlar.
Bu konudaki ayrıntılar ayrıca çıkarılacak bir iç yönetmelik ile belirlenir.

11- HADİ Derneği çalışma alanları doğrultusunda;
 • Çocuk hakları, kadın hakları, hayvan haklarının korunması; insan ve toplum sağlığının korunması, sağlıklı beslenme konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, okuma oranının yükseltilmesi, öğrencilere burs imkanı sağlanması, kadınların üretim faaliyetlerinin desteklenmesi, sanatsal, kültürel, bilimsel, doğal ve tarihsel değerleri koruma alanlarında yardımlara katılabilecek gönüllü kişileri saptamak,
 • Bu kişilere gerek teşkilatlanmada ve gerekse dernek amacına yönelik faliyetlerde yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yetkili kişilerin aracılığı ile eğitimler vermek, seminerler düzenlemek,
 • Dernek amacı doğrultusunda araştırma yapmak, araştırma yaptırmak, konferans, panel, seminer, sempozyum düzenlemek, tiyatro çalışmaları yapmak, sergi açmak, burs vermek, kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarmak, TV, radyo yayınları yapmak, internet üzerinden hesaplar açmak, sosyal medya üzerinden etkin çalışmalar yapmak, kaynak bulmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere dernek amaçları doğrultusunda kanunlara ve ahlaka uygun her türlü çalışmayı yapmak.
 • Başta bu sayılan kurum ve kuruluşlar olmak üzere amaç ve çalışma biçimine uygun konularda ulusal ve uluslararası özel kuruluşlar, vakıflar ve dernekler ile yetkili kişiler veya resmi kuruluş veya sivil toplum kuruluşları ile federasyon ve konfederasyonlarla görüşme yapmak, görüşlerini almak ve katılımlarını sağlamak,
 • Tüm bu sayılan kurumlar dışında da ileride amaçlarına uyan tüm kurum ve kuruluşlar ile ilişki kurmaktır. Dernek, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa, tüzük ve yönetmeliklere, genel ahlak ve adap kurallarına, dernek amaç ve ilkelerine aykırı davranamaz. Hiçbir resmi kurum ve kuruluşun yetki ve görev alanı içine giremez.
Top